top of page

תכנית ציל"ה

 

תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה) הנה תולדה של אחת מההמלצות המרכזיות של ועדת טרכטנברג, שהוקמה בעקבות המחאה החברתית של קיץ 2011, היתה להעניק יום חינוך ארוך לכל הילדים בגילאי 3-9 המלצה זו אומצה ע"י הממשלה בתחילת 2012.

 

לצורך יישום ההמלצה יזם משרד החינוך את תכנית ציל"ה המבוססת על המודל של תכנית מיל"ת; תכנית זו עתידה לכלול בסופו של דבר כמיליון ילדים, תחילה בישובים בדירוג כלכלי-חברתי נמוך והרחבתה בהדרגה.

העמותה לתפנית בחינוך נבחרה על-ידי משרד החינוך כאחד מחמשת (5) גופים מפעילים למסגרות תכנית צילה ובשנה"ל תשע"ג הפעילה מסגרות של תכנית ציל"ה ביישובים שונים בהיקף של כ-23,000 ילדים.

 

בנוסף, נענתה העמותה לתפנית בחינוך לאפשר את הפעלתה של תכנית ציל"ה לבקשת משרד החינוך לתפעול ארגוני ומקצועי של אספקת הארוחות לכל משתתפי התכנית, מכח היותה מפעילה של תכנית ההזנה הלאומית במוסדות חינוך באותה שנה.

 

הצוות המסור של העמותה התגייס למשימה, שמשמעותה הכפלה בתוך זמן קצר של מספר הילדים הנהנים מהזנה בבתי ספר וגני ילדים, ועמד בה בהצלחה.

 

bottom of page