top of page
annie-spratt-ORDz1m1-q0I-unsplash.jpg

תכנית רבדים 

 

 

"מתאימים לכם סל מענים לפי מידה"
anglit.jpg

2

ישובים

 

9

מסגרות

 

3,000

מקבלי שירות

 

מיזם רבדים הינו מערך תמיכה להעצמת בתי ספר יסודיים בפריפריה, המכוון למתן מענה מקיף לכלל התלמידים – מעטפת של תמיכה לימודית, חברתית ורגשית, המאפשרת לכל ילד לממש את יכולתו.

 

היוזמה להקמת "מיזם רבדים"– נולדה מנסיון שצברו קרן רש"י, ג'וינט ישראל ופדרציית דטרויט בתכנון ומימון התערבויות רב-מערכתיות בבתי ספר והפעלתן.

 

מיזם רבדים החל לפעול בשנת תשע”א (2010-2011) בתאום מלא עם מערכת החינוך הציבורית.

המטרה להביא לשיפור בר-מדידה בניהול ובמיומנות המקצועית של המורים, בהישגים הלימודיים של התלמידים וטיפוח יכולותיהם. סל המענים של התכנית מותאם לצרכיו של כל בית ספר.

 

הפעולה נעשית בתאום, שיתוף ומיצוי כלל המשאבים והגורמים הפועלים בתוך ביה"ס, פורמאליים ובלתי-פורמאליים, במטרה להשיג השפעה מירבית. העמותה לתפנית בחינוך שואפת ליצירת שינוי ברמה היישובית, באמצעות הפעלת מיזם רבדים בכל בתי-הספר ביישוב.

 

מדידה והערכה

על פעולות המיזם אנו מבצעים תהליכי מדידה והערכה. מימדי הערכה ממוקדים בתחום הרגשיו הלימודי. ממצאי ההערכה, הן הפנימיים והן החיצוניים (כולל בדיקת תוצאות מצי"ב בהיבט רב-שנתי), מראים שיפור ניכר בתפקוד הלימודי ועליה בהישגיהם הלימודיים. מבדיקת תוצאות המיצ"ב של בתיה"ס בתכנית, ובהשוואה לבתי ספר בעלי מאפיינים דומים ברקע הסוציו-אקונומי והמצב הלימודי, נמצא כי בעוד הציונים בקבוצת ההשוואה היו הרבה מתחת לממוצע הארצי, בתי הספר של רבדים היו קרובים לממוצע ואף מעליו.

 

 

הנהלת התכנית

טלפון: 08-9146664 / 089146645 פקס: 08-9152865

דוא"ל: tafnit@rashi.org.il

 

bottom of page