top of page

תכנית נושמים לרווחה

 

תכנית "נושמים לרווחה" הינה תכנית פיילוט משותפת של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ג'וינט ישראל וקרן רש"י, שמטרתה הינה חילוץ משפחות ממעגל העוני. 

 

בתכנית משתתפות 3,000 משפחות החיות בעוני ובהדרה מקרב מטופלי המחלקות לשרותים חברתיים בארץ.

המשפחות המשתתפות בתכנית זוכות להתערבות מערכתית ייחודית אשר נבנית במשותף עם עובד סוציאלי מומחה לתחום משפחה מיושמת סיועו של מלווה משפחתי המועסק ומוכשר במסגרת התכנית. תפקידו של המלווה הינו ליווי המשפחה באופן יומיומי תוך הקניית כלים לרכישת ידע ומיומנויות שיובילו לשינוי וליציאה מתלות לעצמאות, לצידו של העובד הסוציאלי.

 

המענה ניתן למשפחות המשתתפות בתכנית כולל סיוע כספי לכל משפחה, אשר נועד לאפשר השגת יעדים שהוגדרו ע"י המשפחה, העו"ס והמלווה: יציאה ללימודים שישפרו יכולת תעסוקה, מענה רפואי או לימודי לילדים, שיפור תנאי דיור ועוד.

 

בכל יישוב בו פועלת תכנית "נושמים לרווחה" מוקם מרכז "עוצמה" שתפקידו מתן מענה קהילתי וקבוצתי הנוגע להיבטים שונים בחייהן של משפחות ואנשים החיים בעוני ובהדרה: סדנאות וקבוצות פעולה בתחום מיצוי זכויות, תעסוקה, קשר הורים - ילדים ועוד.

 

כחלק מהגדרתה של התכנית כתכנית פיילוט המבקשת ללמוד ולמסד את המענים למשפחות החיות בעוני, מלווה עבודת התכנית במערכת ממוחשבת מתקדמת המרכזת את נתוני הטיפול במשפחות ואת השימוש בסל המענים הכספי המוצע ומהווה בסיס לליווי מחקרי של התכנית.

העמותה לתפנית בחינוך הינה שותפה מרכזית בהפעלת "נושמים לרווחה" במחוזות ירושלים והמרכז.

 

 

 

 

 

הנהלת התכנית טלפון: 08-9146644 / 089146645 פקס: 08-9152865 דוא"ל: yaelmi@rashi.org.il

 

bottom of page