top of page
yael-gonzalez-oV6RSDQlq8Q-unsplash.jpg

תכנית רבדים + מנהלת ומנהיגות הביניים

 

 

השינוי להצלחה מתחיל מבפנים

מטרת התוכנית:

 • ביסוס תרבות עבודה המצמיחה את בית הספר לעצמאות ויכולת שיפור ברת קיימא

 • יצירת שגרות ארגוניות ופדגוגיות, יישום העבודה על בסיס הנתונים

 • שיפור בהשגת תוצאות היטביות אצל התלמידים

אוכלוסיית היעד:

מורים וצוות הניהול של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

המנחה עובדת עם מנהל/ת בית הספר והצוות המוביל באופן עקבי ומדי שבוע. הליווי כולל תכנון ומעקב משותף אחר ביצוע ושיפור של:

 • שגרות ניהוליות ופדגוגיות

 • בניית מערך וכלים לאיסוף, ניתוח ותכנון המענים והפעילויות הנגזרות מנתונים אלו בכל מרחבי הפעילות של בית הספר, כמו: פערים לימודיים, רגשיים וחברתיים של תלמידים

 • שגרות כיתתיות ובית ספריות לתלמידים

התוצאות יתבטאו ב:

 • שיפור ההישגים הלימודיים

 • ניהול יום משמעותי בבית הספר, המעוגן בשגרות בית ספריות וצוותיות

 • מעטפת מענים תומכת למנהל/ת בית הספר

 • צוות בעל מסוגלות, המחויב להצלחת התלמידים

 • אקלים בית הספר יראה שיפור מדיד בין תחילת השנה לסיומה בקרב המורים והתלמידים

bottom of page