top of page
jess-bailey-l3N9Q27zULw-unsplash.jpg

התוכנית מתמקדת בשיפור ההישגים הלימודיים של תלמידים מכיתות ה עד י"ב, במטרה לצמצם את הנשירה הגלויה והסמויה. תפיסת העבודה מתבססת על למידה מתוכננת וממוקדת לפרקי זמן קצובים, המבוססת נתונים והמסייעת למורה ולתלמיד לשלוט בחומר הנלמד באופן רציף ושוטף. התוכנית מכשירה מורים ומעניקה להם ליווי מקצועי, פדגוגי ופסיכו-פדגוגי. כמו כן מתקיימים מפגשי העצמה אישיים וקבוצתיים לתלמידים כדי לשפר ולחזק את המסוגלות שלהם. התוכנית מקיימת מנגנון הערכה ומדידה במהלך התהליך, נמדדת בו ההתקדמות של התלמידים, ולפיה מותאמים תוכנית העבודה והיעדים. צוות התוכנית כולל: רכז תוכנית, רכז פדגוגי/מקצועי, מורים מטעם בית הספר ומנחה יישובי המלווה את בית הספר.

 

 

 

מאיצים אותך להצלחה

 

תכנית ארזים

bottom of page