top of page
shutterstock_559448341.jpg
anglit.jpg

8

ישובים

 

11

מסגרות

 

3,850

מקבלי שירות

 

תכנית רבדים + 

 

 

"אימון פדגוגי, מנהיגות בית ספרית והבטחת איכות"

בישראל כ - 400 בתי ספר יסודיים המוגדרים "אדומים" מתוך כ- 2,000 בתי ספר יסודיים במערכת החינוך. בתי ספר אלו מתאפיינים ברמת הישגים לימודיים נמוכה מאוד ו/או אקלים חברתי ופדגוגי ברמה שאינה משביעת רצון ונמוכה בהשוואה לבתי הספר האחרים.

בתי ספר אלו אינם מצליחים להוביל את בוגריהם להצלחה ולאפשר להם מוביליות

חברתית. לתלמידים אלו, אנו מחויבים לתת מענה, על-פי מודל העבודה הנ"ל.

עבודה בשלושה מישורים:

באסטרטגיות הוראה מיטביות בשיטה של

1. פיתוח צוות בית הספר והבטחת איכות

ההוראה באמצעות אימון ופיתוח הצוות

הדרכה וחונכות פנים בית ספרית.

2. פיתוח מנהיגות בית ספרית והגברת האפקטיביות הבית ספרית של מנהלת וצוות ביה"ס על-ידי הדרכה שבועית ישירה, ביסוס שגרות ניהוליות ופדגוגיות, תוך מיקוד בעבודה

מבוססת נתונים.

3. מתן מענים הוליסטיים לצרכי תלמידים (לימודים, חברתיים, רגשיים.)

 

מודל העבודה של מיזם רבדים, הוא מקיף וכולל התייחסות לרבדים רבים בעבודת ביה"ס. כל תלמידי ביה"ס ממופים על פי משתנים אקדמיים, רגשיים וחברתיים, מאובחנים ולא מאובחנים, לצד מכלול המשאבים הקיימים בתחומים אלה. תלמידים שנמצאו בפערים ביחס לנורמה או הסטנדרט הנדרש, בין אם הם או לא, מקבלים סיוע

פרטני או בקבוצות קטנות להיטיב את מצבם ברמה האישית והחברתית.

 

הסיוע ניתן בשעות תוספתיות ועל פי המתווה הבא:

• צוות בינתחומי, בהובלת היועצת, או צוות מקצועי בתחום הליבה (שפה, חשבון וכיו"ב)

מתאים לתלמידים מענה, פרטני או קבוצתי.

• מקיימים פגישה עם ההורים לשיקוף המענה, קבלת הסכמה וויתור סודיות במידה ונדרש.

• מטפלת או כל גורם מסייע, מבצעת אינטייק של מספר מפגשים, בסיומו מנוסחת תכנית

עבודה עם יעדים ולוח זמנים.

• בגין תלמידים שמקבלים סיוע בהיבט רגשי/חברתי, ממלאת מחנכת שאלון מקדים על

התלמיד, שאלון מתוקף מחקרית, אותו שאלון בדיוק מבוצע תוך כדי ובסיום התהליך,

כדי לבחון התקדמות. עבור תלמידים שמקבלים סיוע במקצועות ליבה (כולל הוראה מתקנת,) נכתבת תכנית

עבודה ממוקדת מתוזמנת עם יעדים ממוקדים וברי מדידה בסיום כל שלב.

• לאורך כל התהליך מתנהלות ישיבות מעקב ובקרה לקבלת החלטות להמשך.

כל הגורמים המסייעים, הם בעלי הסמכה וכל האישורים הנדרשים לביצוע עבודתם, על-פי

דרישות משרד החינוך.

כל המעורבים בתהליך, עובדים עם כלים למעקב ובקרה, חלקם על המרשתת וחלקם בקבצים,

שהוכנו במיוחד עבור התכנית ומתעדכנים מעת לעת על-פי צרכים שעולים תוך כדי עבודה,

לשיפור האיכות. ממחקרי הערכה, פנימיים וחיצוניים שאנו מקפידים לבצע על התכנית, התוצאות באחוזים

מאוד גבוהים, במגמה חיובית, שהמשמעות שלה, חיזוק ההשתלבות של תלמידים.

 

 

הנהלת התכנית

טלפון: 08-9146664 / 089146645 פקס: 08-9152865

דוא"ל: tafnit@rashi.org.il

 

bottom of page