top of page

מיל"ת היא תוכנית תוספתית מגיל הגן ועד לכיתה י"ב, הפועלת בסוף יום הלימודים והמאריכה אותו עד לשעה 16:00 אחר הצוהריים. התוכנית מעניקה מעטפת טיפולית-מטפחת לקבוצת תלמידים מובחנת במטרה לקדמם, להעניק להם תשומת לב מיוחדת ויחס אישי, העשרה לימודית ומענים רגשיים וחברתיים. התוכנית, המותאמת לתלמידים תת־משיגים בפריפריה הגאו-חברתית, נועדה לצמצם את הפערים הלימודיים ולתת הזדמנות שווה לתלמידים שבמערכת החינוך. התלמידים שבתוכנית מקבלים ארוחה חמה, בריאה ומזינה.

בהיבט הפדגוגי, נבנית תוכנית לימודים חצי שנתית, המבוססת על מיומנויות הלמידה של התלמידים, ועם הנהלת בית הספר מוגדרים יעדים כמותיים הנבחנים בסוף כל מחצית. צוות ההוראה, שמלווה במשך כל השנה על ידי רכזי מיל"ת, משתתף בהכשרות הייעודיות על פי צורכי הלומדים.

בהיבטים הרגשיים חברתיים, רכז התוכנית מלווה כל הזמן את התלמידים שבתוכנית, הוא נותן להם  מענה רגשי וחברתי ויוצר תחושת שייכות ומסוגלות. תוכנית העצמה אישית נבנית על פי צורכי התלמידים במטרה לחזקם ולהעצימם.

בהיבט התפעולי, צוות ההוראה ורכז התוכנית מועסקים על ידי העמותה לתפנית בחינוך. רכז התוכנית, שהוא דמות משמעותית מצוות בית הספר, אחראי לבצע את התוכנית על כל מרכיביה ובליווי מנחה התוכנית הרשותי.  

  • התוכנית מעניקה ארוחה חמה בכל יום, הלמידה נעשית כחלק מהמענה ההוליסטי

  • התוכנית מלווה ומבוקרת שלוש פעמים בשנה בוועדות ההיגוי, שלהן שותפים בית הספר, הרשות והפיקוח

 

 

 

מסגרת יום לימודים אחרת

 

תכנית מיל"א

bottom of page