top of page
pexels-oleksandr-pidvalnyi-12955654.jpg

תכנית יע"ל

במסגרת המאמץ לקליטתם המיטבית של העולים, אגף קליטת תלמידים עולים במשרד החינוך בשיתוף משרד העלייה והקליטה, מפעיל תוכנית לתגבור לימודי של תלמידים עולים בגילאי בית הספר היסודי (כיתות א'–ו'). מטרת התוכנית היא שיפור והעשרת השפה העברית, קידום ההישגים הלימודיים והשלמת פערים במקצועות הלימוד השונים מתוך התאמה לצורכי התלמידים ולנלמד בכיתות. 

התוכנית מופעלת על ידי תפנית בחינוך אשר נבחרה במסגרת מכרז של משרד העלייה והקליטה לביצוע תוכנית זו. נציגים של החברה ילוו את המוסד בהטמעת התוכנית ובהפעלתה במהלך שנת הלימודים.

 

מטרות התכנית:

  • ​העשרת השפה

  • הקניית מיומנויות למידה ואסטרטגיות להתמודדות עם טקסטים

  • סיוע לימודי במקצועות הלימוד השונים

 

מבנה התכנית:

  • ​התוכנית מתקיימת בבית הספר שלוש פעמים בשבוע לאחר שעות הלימודים.

  • משך כל מפגש הוא כשתי שעות לימוד – 6 שעות שבועיות.

  • התוכנית מועברת על ידי מורים מצוות בית הספר או כאלה שמינה הזכיין או סטודנטים להוראה.

  • בזמן חופשת הקיץ תיתכן פעילות של שבועיים שבה יתמקדו בחיזוק החומר שנלמד במהלך השנה והכנה לקראת שנת הלימודים הבאה.

  • בכל יישוב שבו פועלת התוכנית, מתקיימת ועדת היגוי יישובית שבה חברים נציגי אגף קליטת תלמידים עולים, משרד העלייה והקליטה, הרשות המקומית והזכיין.

 

 

 

ילדים עולים לומדים

 

bottom of page