top of page

שותפות פילנתרופיה, דעה ומעשה חוצה מגזרים - לקידום סדר יום ישראלי חדש

רקע ורציונל

החברה הישראלית מחוסרת אתוס מלכד ומשותף. הקהילות, התרבויות, העדות והלאומים השונים המהווים את פסיפס החברה הישראלית, אינם מכירים אחד את השני, אינם חשים שייכות וערבות האחד עם השני ומנגד חשים ניכור, חוסר סובלנות ואף עוינות אחד כלפי השני.

 

שאלת הליבה המרכזית לקיומה של מדינת ישראל כיום, היא פיתוח שפה, תודעה ויכולת לחיות ביחד, סביב מכנה אזרחי של ערבות הדדית החותרת לטוב משותף לכלל אזרחי מדינת ישראל. שאלת ליבה זו, בדבר היכולת לחיות ביחד, נוגעת בקיומה הפיסי והערכי של מדינת ישראל וקודמת, לתפישתנו, לכל סוגיה חברתית אחרת.

 

עלינו ליצור שותפות חברתית חדשה בישראל - לבנות חברה המכירה במגוון האנושי שבה כנכס ולא כנטל, חברה היוצרת אתוס של קיום משותף, של יצירה חברתית ותרבותית משותפת, הדוחה גילויי אלימות וגזענות

המענה המוצע - מיזם "חיים ביחד"

אנו מבקשים לבנות מיזם מערכתי בעל השפעה לאומית, שמטרתו קידום ובנייה של שותפות חברתית חדשה בישראל. המיזם יחתור לייצג את מגוון השבטים, הקבוצות, העמדות והדעות בחברה הישראלית; ייצר הסכמה הולכת ומתרחבת מחזון ושפה משותפת, דרך קביעת דרכי פעולה וביצוע פעילות בשטח ועד לבנייתה של תנועה חברתית כלל ישראלית הפועלת לקידום נושא ה"חיים ביחד".

המיזם יכלול ארבע רכיבי פעילות:

קואליציית פילנתרופיה

קבוצה זו תורכב מפילנתרופים בארץ ובעולם, המייצגים את מגוון השבטים, הקבוצות, העמדות והדעות בחברה הישראלית ומטרתה ליצור מרחבי פעולה לתהליך ולהגדיל בהדרגה את כמות וגיוון המשאבים העומדים לקידומו. קבוצה זו תונחה על ידי ארגון ה- JFN ותיקח חלק בבניית הסכמה הולכת ומתרחבת על החזון ודרכי הפעולה.

קבוצת מובילי הדעה

קבוצה זו תורכב מאנשי רוח, תוכן ודעה המייצגים שבטים, קבוצות ועמדות מגוונות בחברה הישראלית; בשאיפה להשתתפות אנשים בולטים, מוכרים ובעלי השפעה בציבוריות הישראלית ובקהילותיהם. קבוצה זו תהיה שותפה לבניית החזון והשפה המשותפת ותהווה מעטפת גיבוי ולווי ערכית למיזם.

בניית מערך לביצוע המשימות, בהתאמה לשפה ולהסכמות התהליך של "כוח המשימה" והצוות המקצועי. באחריות מערך היישום: בנייה ויישום תכנית רב שנתית לכלל הפעילות, גיוס משאבים ורתימת שותפי תוכן וממון. בנוסף, בטווח הארוך תפקיד מערך היישום יכלול איסוף ועריכת ידע, יצירת שיתופי פעולה וקידום יוזמות נוספות אשר יעסקו בנושא "החיים ביחד". 

מערך יישום

קבוצה זו תורכב ממשתתפים במגוון שבטי, דורי, גילאי וייצוגי, הפועלים במגוון תפקידים ובעלי יכולת השפעה על קהילותיהם. חברי כוח המשימה יעברו תהליכי איתור ומיון ובסופם יבחרו כ-30 חברות וחברים המגויסים לתהליך מאומץ של כשנה וחצי. מטרת כוח המשימה היא  גיבוש ובניית תכנית אסטרטגית בעלת השפעה לאומית בנושא "חיים ביחד", תוך התמקדות בתחומי תוכן אשר ייבחרו במהלך התהליך. תוצרי הפעילות של כוח המשימה בשיתוף גופי מקצוע מלווים בתחום הפיתוח האסטרטגי ותחומי התוכן, יוגדרו להיות: תכנית אסטרטגית בנושא התוכן הייעודי של "החיים ביחד", קביעת דרכי פעולה וזירות ביצוע וניסוח משימות מייצגות הנגזרות מן התכנית האסטרטגית.

רצון המיזם כולו ופעילות כוח המשימה בפרט, הוא לפעול כחלק ממאמץ לאומי בזיקה ובשותפות עם מדיניות ופעילות בית נשיא המדינה, אשר בחר למקד את מאמציו  בתחום "החיים המשותפים בישראל".

כוח משימה

הגשת מועמדות ל"כוח משימה"

לפרטים נוספים

מיקי נבו  052-5345962 | mikinevo@gmail.com

רינה לוין  050-6405071 | rinalevin5@gmail.com

רונה עמרם-נתיב  054-2208363 | ronaamramnativ@gmail.com

bottom of page